Regio Deal Noord Flevoland: Nieuwe impuls voor Urk Maritime

Op donderdag 12 december 2019 ondertekenden het Rijk, provincie Flevoland en gemeenten Urk en Noordoostpolder, samen met het bedrijfsleven de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Nooit eerder zijn er in Flevoland op deze schaal en op dit ambitieniveau afspraken gemaakt om een integrale impuls te geven aan economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en leefomgeving in de regio. Centraal in de Regio Deal staan de maritieme sector van Urk, innovatieve mobiliteitsoplossingen in Marknesse en verduurzaming van IJsselmeervisserij. De ondertekening is het startsein voor alle betrokken partijen om de regio verder te ontwikkelen en de brede welvaart voor mensen en bedrijven te versterken.

Brede welvaart in Flevoland

Noordelijk Flevoland heeft van oudsher een krachtige economie, mede door een sterk maritiem cluster op Urk en de visserijsector rondom het IJsselmeer. Tegelijkertijd zijn er veel veranderingen op komst. Denk aan uitdagingen rondom scholing en werk, noodzaak tot duurzaam geproduceerd voedsel, ruimte voor ondernemerschap en een veilige samenleving. Er is daarom een gerichte en integrale aanpak nodig om Noordelijk Flevoland toekomstbestendig en minder kwetsbaar te maken. Met de Regio Deal steken de partners samen de handen uit de mouwen en geven een antwoord op deze uitdagingen. De Regio Deal gaat de brede welvaart van Noordelijk Flevoland versterken en de regio nog meer laten floreren. De totale investering van de Regio Deal bedraagt 30 miljoen euro. Daarnaast investeren bedrijven velen miljoenen euro’s in de realisatie van hun plannen verbonden met de Regio Deal. Alle partners zijn trots op de samenwerking tot nu toe en gaan samen het gebied krachtig en toekomstbestendig maken.

Drie centrale opgaven

Tot en met 2025 werken we aan drie opgaven in de Regio Deal. Deze opgaven bouwen voort op de regionale kracht en zijn gebaseerd op innovatie, durf en ondernemingszin:

Eén: Impuls Cluster Urk Maritime

Het cluster Urk Maritime bestaat uit bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de maritieme industrie op Urk. Groei, verbreding en vernieuwing van het cluster zijn belangrijk om concurrerend te zijn en internationaal tot de top van de maritieme sector te blijven behoren. Innovatie, clustervorming en talentontwikkeling zijn cruciaal om de groei te realiseren. Een nieuw buitendijkse servicehaven en een binnendijks bedrijventerrein op Urk zullen ondernemers de ruimte geven om te groeien. Op 11 december heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de buitendijkse servicehaven op het punt van de stikstofonderbouwing vernietigd. Er moet een nieuw inpassingsplan worden opgesteld. Dit betekent een vertraging van het beschikbaar komen van de fysieke uitbreidingsruimte voor de maritieme ondernemers. De Regio Deal is daarmee des te belangrijker om een krachtige impuls te geven aan het maritieme cluster op het gebied van innovatie en talentontwikkeling.

Twee: Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse

Op 12 december 2019 tekenden de provincie, gemeente Noordoostpolder, de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Duits Nederlandse Windtunnels (DNW) de Intentieovereenkomst Samenwerking MITC. Deze samenwerking biedt voordelen bij het delen van faciliteiten en kennis tussen verschillende vervoerssoorten. Het voornemen is het huidige testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Lelystad te verplaatsen naar de nieuwe locatie, dichtbij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en De Nederlandse Windtunnel (DNW). Dit geeft Noordelijk Flevoland de kans om rondom de snelle ontwikkeling van 'steeds slimmer wordende' mobiliteit de functionaliteit van het testcentrum te vergroten en uit te bouwen tot het (Smart) Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Als onderdeel van de Regio Deal investeert de DNW in de upgrade van de windtunnel. De vorming van het MITC past in het streven van het Rijk om 'Nederland Testland' te houden en uit te bouwen naar toepassing van gebruik van 'smart mobility' in de dagelijkse praktijk. Juist de combinatie van die kwalitatief hoogwaardige testvoorzieningen versterkt de koppositie van Nederland op het gebied van digitalisering en smart mobility. Dat maakt het MITC cluster onderscheidend ten opzichte van andere automotive clusters.

Drie: Verduurzaming IJsselmeervisserij

Om de visserij op het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, werken Rijk en provincie samen met gemeente Urk, vissers en maatschappelijke organisaties aan een herstructureringsplan voor de sector. Dit is onderdeel van het Actieplan ‘Toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied’, dat in maart 2019 door overheden (LNV, IW, RWS en provincies Noord-Holland, Fryslân en Flevoland) en maatschappelijke partijen (STIJ, PO, VBN, SVN, coalitie Blauwe Hart) is overeengekomen. Het Actieplan is gericht op een duurzame visserij met een vangstcapaciteit afgestemd op hoeveelheid ecologisch verantwoord te onttrekken vis. Aanpassing van de visserijsector aan die toekomstige situatie (een herstructurering), maakt daarvan onderdeel uit. Ervan uitgaande dat de partijen gezamenlijk komen tot een pakket van maatregelen en dat er draagvlak en steun is bij de betrokken overheden en instanties, zal de herstructurering van de visserijsector vanaf de eerste helft van 2021 worden ingezet. Komend jaar staan onderzoek en uitwerking in samenwerking met alle partners centraal.

Terug