Overeenkomst ROC Friese Poort en gemeente Urk start bouw maritieme campus Urk

ROC Friese Poort en gemeente Urk hebben een overeenkomst getekend voor aankoop van grond voor de realisatie van een trainingscentrum veiligheid voor de maritieme sector. De grond is gelegen aan de Domineesweg op Urk. In dit centrum worden met name veiligheidstrainingen aangeboden voor de varende beroepen, maar ook voor bijvoorbeeld de offshore.

Maritiem trainingscentrum
Het trainingscentrum omvat de realisatie van een gebouw van circa 700 m² met daarin een waterbassin en leslokalen. Daarnaast zijn er faciliteiten voor het uitvoeren van brandbestrijdingsoefeningen. “Met de ondertekening is een grote stap gezet richting de realisatie van een maritieme campus op Urk.”, vertelt wethouder Nathanaël Middelkoop van gemeente Urk. “Het trainingscentrum is onderdeel van de Regio Deal Noordelijk Flevoland dat zich richt op het toekomstbestendig maken van het Maritieme Cluster Urk. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.”

“Met deze nieuwe campus kunnen wij het opleidingsaanbod verbreden naar een totaalpakket van maritieme kennis en innovatie dat aansluit bij de behoefte van het maritieme bedrijfsleven op Urk”, vult Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur van ROC Friese Poort aan. “De maritieme campus moet leiden tot groei van de instroom van jongeren en volwassenen in opleidingen en trainingen. Daarbij biedt de campus meer mogelijkheden voor om- en bijscholing van werknemers in de maritieme sector en het intensiveren van onze samenwerking met het bedrijfsleven.”

ROC Friese Poort heeft als doelstelling om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit duurzaamheidsbeleid wordt meegenomen in de uitstraling van het gebouw en de technische uitgangspunten. De bouw gaat eind 2021 van start en de oplevering staat gepland op medio 2022.

Regio Deal Noordelijk Flevoland
Regio Deal Noordelijk Flevoland is een impuls op het gebied van economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en (fysieke en veilige) leefomgeving met perspectief op verbetering van de brede welvaart in Noordelijk Flevoland. Hierbij wordt onder andere ingezet op innovatie binnen het Maritiem Cluster Urk. Dit cluster bestaat uit bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de maritieme industrie op Urk. Groei, verbreding en vernieuwing van het cluster zijn belangrijk om concurrerend te zijn en internationaal tot de top van de maritieme sector te blijven behoren. Innovatie, clustervorming en talentontwikkeling zijn cruciaal om deze groei te realiseren.

Terug